fbpx

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) – Προκήρυξη 2 θέσεων Λογιστών

14 Δεκεμβρίου, 2019
Views: 69
Description:


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) - Προκήρυξη 2 θέσεων Λογιστών

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) δέχεται αιτήσεις για απασχόληση δυο (2) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για περίοδο έξι (6) μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλους έξι (6) μήνες, για εκτέλεση καθηκόντων Λογιστή στις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΡΙΚ.
Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός καθορίζεται στα 1865,62 Ευρώ μηνιαίως.
Το ωράριο απασχόλησης είναι 37,5 ώρες την εβδομάδα.

1.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(Α) Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου
ή
Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Λογιστική, Οικονομικά.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή Τίτλος σε ένα από τα πιο πάνω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών αποτελεί πλεονέκτημα.
(Β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
(Γ) Πολύ καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
(Δ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία.
(Ε) Έναρξη εργοδότησης 15 Οκτωβρίου 2019

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
1. Διεκπεραιώνει εργασίες του κύκλου δραστηριοτήτων του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με τη διεξαγωγή οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων, ελέγχων συμμόρφωσης και ειδικών ερευνών και μελετών.
3. Ετοιμάζει και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις και διεξάγει τη σχετική με τα καθήκοντά του αλληλογραφία.
4. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα.

3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ακαδημαϊκά Προσόντα:
Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος: (10 Μόρια)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή Τίτλος: (2 Μόρια)

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε καθήκοντα συναφή με την προκήρυξη μετά την απόκτηση του απαιτούμενου προσόντος Α (5 Μόρια για κάθε ολοκληρωμένο έτος εμπειρίας): 5 Μόρια για κάθε έτος με όριο τα 10 Μόρια.

*Σε περίπτωση ισοψηφίας θα γίνεται κατάταξη βάσει του συνολικού βαθμού απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης και σε περίπτωση που εξακολουθεί να υφίσταται ισοψηφία, θα γίνει κλήρωση για επιλογή των υποψηφίων. Σε περίπτωση όπου, δεν είναι δυνατή η κατάταξη με βάση τον βαθμό απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης για την κατάταξη των υποψηφίων, θα γίνει απευθείας κλήρωση για την επιλογή των υποψηφίων.

5.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1) Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2) Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, όπου και όταν οι Νόμοι του κράτους το απαιτούν.
3) Έχει λευκό ποινικό μητρώο, δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.
4) Δεν έχει απολυθεί ή έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από το Ρ.Ι.Κ. ή τη Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για πειθαρχικό αδίκημα.
5) Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Έντυπο ΡΙΚ 46 το οποίο οι αιτητές/τριες μπορούν να προμηθευτούν σε ώρες γραφείου από το Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης του ΡΙΚ στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία και εκτός ωρών γραφείου από την είσοδο του ΡΙΚ ή από την ιστοσελίδα του ΡΙΚ www.cybc.com.cy και να παραδοθούν στο Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία ή να αποσταλούν στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Τ.Θ. 24824, 1397 Λευκωσία με την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Λογιστή στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του ΡΙΚ» μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ: 22-314050), ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση andreas.iosif@cybc.com.cy όχι αργότερα από την 23/09/2019.

6) Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των πιστοποιητικών, των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).
Τονίζεται ότι αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

7) Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι (6) μηνών.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης, τηλ: 22-862347.

Ισχύει μέχρι  23/09/2019

Send Message
Please login to send message.
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us