fbpx
Κεντρική Αγγελίες Θέσεις εργασίας Αστυνομία Κύπρου – Κενές Θέσεις Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών

Αστυνομία Κύπρου – Κενές Θέσεις Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών

Θέσεις εργασίας

Πληροφορίες:

Τύπος εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Γίνονται δεκτές αιτήσεις στην Αστυνομία Κύπρου, για πλήρωση κενών θέσεων Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών.

1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

(1) Κάθε συμβασιούχος ειδικός αστυνομικός ασκεί τέτοιες εξουσίες και εκτελεί βοηθητικά και υποστηρικτικά καθήκοντα για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και γενικά θεμάτων μετανάστευσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αστυνομίας που δυνατό να του ανατεθούν και υπακούει σε όλες τις νόμιμες διαταγές σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του, τις οποίες δύναται, από καιρό σε καιρό, να λαμβάνει από ανωτέρους του στην Αστυνομία.

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (1) τα καθήκοντα των συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α) Περιπολιακή κάλυψη και/ή επιτήρηση πιθανών σημείων διέλευσης παράτυπων μεταναστών από την πράσινη γραμμή”

(β) έλεγχος παράτυπων μεταναστών για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν διακινητών ή τρομοκρατών”

(γ) μεταφορά, μετακίνηση, συνοδεία παράτυπων μεταναστών”

(δ) φρούρηση, φύλαξη κέντρων φιλοξενίας και/ή κέντρων πρώτης υποδοχής και/ή χώρων κράτησης παράτυπων μεταναστών”

(ε) απέλαση παράτυπων μεταναστών.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(1) Οι Συμβασιούχοι Ειδικοί Αστυνομικοί θα προσληφθούν με σύμβαση για αρχική περίοδο υπηρεσίας διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, η οποία δύναται να ανανεωθεί, με απόφαση του Αρχηγού και την έγκριση του Υπουργού, για ακόμα μία μόνο φορά για χρονική περίοδο δέκα (10) μηνών, εφόσον υπάρχει γραπτή συγκατάθεση των ενδιαφερομένων, με ανώτατη συνολική διάρκεια της σύμβασης τους είκοσι οκτώ (28) μήνες.

(2) Η πρόσληψη θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Απασχόλησης (αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται).

3. ΑΜΟΙΒΗ

(1) Τηρουμένων των προνοιών της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 26/10/2022 και των προνοιών του άρθρου 10 του Κρατικού Προϋπολογισμού για τη μείωση των κλιμάκων εισδοχής, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται, ο μηνιαίος μισθός των Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών θα υπολογίζεται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα μισθοδοτική κλίμακα των Ειδικών Αστυνομικών.

(2) Στον μηνιαίο μισθό των Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών θα προστίθενται οι γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται βάσει της εκάστοτε οικείας νομοθεσίας. Επιπλέον, θα καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό, 13ος μισθός κατ’ αναλογία της περιόδου υπηρεσίας του εντός του ημερολογιακού έτους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ειδικό επίδομα ήθελε καθορισθεί με σχετικούς Κανονισμούς.

(3) Κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους, θα τυγχάνει επίσης εφαρμογής, η μείωση απολαβών, σύμφωνα με τους περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμους του 2012 έως 2018 (Ν.168(1) του 2012) όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Υποψήφιος για πρόσληψη στην Αστυνομία ως συμβασιούχος ειδικός αστυνομικός πρέπει-

(1) Να είναι πολίτης της Δημοκρατίας”

(2) να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και να μην έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος, κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων’

(3) να είναι απόφοιτος Δημόσιου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή απόφοιτος εγγεγραμμένου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης’

(4) να έχει καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας:

Νοείται ότι, για τους απόφοιτους από αναγνωρισμένο Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου, που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική, δεν απαιτείται άλλο αποδεικτικό στοιχείο/πιστοποιητικό, πέραν του απολυτηρίου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης:

Νοείται επίσης ότι, για τους απόφοιτους αναγνωρισμένων ξενόγλωσσων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης απαιτείται η υποβολή απαραίτητου Πιστοποιητικού (τεκμηρίου), για καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που έχει καθορίσει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας’

(5) να έχει εκπληρώσει τη στρατιωτική θητεία με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (1/1 ή Ι/2), ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από την υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας στην Εθνική Φρουρά για λόγους που δεν σχετίζονται με την υγεία του:

Νοείται ότι, πρόσωπα που έχουν εκπληρώσει εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία ή εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία πρόσληψης:

Νοείται επίσης ότι, ως ημερομηνία εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων για την παρούσα διαδικασία θεωρείται η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων’

(6) να έχει λευκό Ποινικό Μητρώο’

(7) να μην του/της έχει αφαιρεθεί η δυνατότητα κατοχής όπλου από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή’

(8) να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα’

(9) να μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του/της στο παρελθόν από τη Δημόσια Υπηρεσία ή τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου ή από τον Στρατό της Δημοκρατίας ή την Εθνική Φρουρά’

(10) να έχει Δείκτη Μάζας Σώματος λιγότερο του τριάντα (30):

Νοείται ότι, ο Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος του υποψηφίου, σε κιλά με το τετράγωνο του ύψους αυτού, σε μέτρα (ΔΜΣ= βάρος : ύψος2):

Νοείται επίσης ότι, ο υπολογισμός του Δείκτης Μάζας Σώματος, πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια υποβολής των υποψηφίων στην Αθλητική Δοκιμασία, από την Επιτροπή που συγκροτείται για τον σκοπό αυτό:

Νοείται περαιτέρω ότι, ουδεμία άλλη μέτρηση δύναται να πραγματοποιηθεί ή καθ’ υπόδειξη να γίνει αποδεκτή’

(11) Να πιστοποιηθεί μετά από εξέταση προσωπικού ιατρού, η καλή κατάσταση της υγείας τους, η άρτια σωματική διάπλασή τους, η σωματική και πνευματική τους καταλληλότητα για να εκτελούν τα καθήκοντα στα οποία θα απασχολούνται σε περίπτωση πρόσληψής τους. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει –

(α) Να διαπιστωθεί η καλή όρασή τους με ή χωρίς τη χρήση διορθωτικών φακών και η καλή ακοή τους χωρίς τη χρήση ακουστικών’

(β) να διαπιστωθεί ότι δεν υποφέρουν από αχρωματοψία. Προς το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την ικανότητά να διακρίνουν εύκολα τα χρώματα εκείνα, που η αντίληψή τους είναι αναγκαία για την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους

(γ) να διαπιστωθεί ότι δεν υποφέρουν από πλατυποδία ή οποιαδήποτε σωματική αναπηρία ή οποιαδήποτε ενεργό ασθένεια των οστών, των αρθρώσεων, των μυών ή των τενόντων ή άλλη σοβαρή λειτουργική ανωμαλία που οφείλεται σε συγγενή ή επίκτητη ασθένεια που επηρεάζει την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους

(δ) να διαπιστωθεί γενικά η σωματική και πνευματική καταλληλότητά τους:

Νοείται ότι, στην πιστοποίηση αναφέρεται η ομάδα αίματος του υποψηφίου και ο προσωπικός ιατρός γνωματεύει και επί Ακτινογραφίας Θώρακα FACE:

Νοείται επίσης ότι, όπου ο προσωπικός ιατρός κρίνει αναγκαίο, παραπέμπει τον υποψήφιο στην κατάλληλη ειδικότητα για περαιτέρω αξιολόγηση.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:-

(1) Να επιτύχουν στην ακόλουθη Αθλητική Δοκιμασία που διεξάγεται από Επιτροπή, που συγκροτείται για τον σκοπό αυτό από τον Αρχηγό Αστυνομίας:

Αγώνισμα

ΚατώταταΌρια επίδοσης

Σκοπός της δοκιμασίας

Οδηγίες

1000μ.

Άνδρες: 5′, 15″

Γυναίκες: 6’,43″

Αξιολόγηση αντοχής

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα μιας (1) προσπάθειας. Εάν κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο, από το αγώνισμα χωρίς να τερματίσουν ή δεν τερματίσουν εντός του καθορισμένου χρόνου θεωρούνται αποτυχόντες. Αποτυχόντες θεωρούνται επίσης και όσοι υποψήφιοι δεν παρουσιαστούν στην εν λόγω αθλητική δοκιμασία, ως έχουν κληθεί, για οποιοδήποτε λόγο.

Νοείται ότι πριν από την έναρξη της Αθλητικής Δοκιμασίας, οι υποψήφιοι παρουσιάζουν στην Αθλητική Επιτροπή πρωτότυπη βεβαίωση προσωπικού ιατρού με την οποία πιστοποιείται ότι είναι σε θέση να λάβουν μέρος στην Αθλητική Δοκιμασία. Σε περίπτωση που υποψήφιος παραλείψει να παρουσιάσει την αναφερόμενη πρωτότυπη ιατρική βεβαίωση, δεν του επιτρέπεται να συμμετάσχει στην Αθλητική Δοκιμασία και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής.

(2) Να υποβληθούν σε Έλεγχο Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών (Narcotest), με αρνητικό αποτέλεσμα. Ο έλεγχος διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους μετά από λήψη αίματος ή τρίχας ή άλλου κατάλληλου μέσου:

Νοείται ότι οι επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται να υποβληθούν στον πιο πάνω έλεγχο, πριν την υπογραφή της σύμβασης πρόσληψης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αρνηθεί να παράσχει για έλεγχο το ενδεδειγμένο σε είδος και ποσότητα δείγμα, η απόφαση για πρόσληψη του θεωρείται άκυρη και διαγράφεται από τον Τελικό Πίνακα.

Τονίζεται ότι, υποψήφιοι που αποτυγχάνουν σε οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης ή δεν παρουσιαστούν στον καθορισμένο τόπο και χρόνο για οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Τα ακαδημαϊκά προσόντα λαμβάνονται υπόψη και μοριοδοτούνται με επιπρόσθετες μονάδες. Για τον σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι προτρέπονται όπως εξασφαλίσουν Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Πτυχίου ή Διπλώματος τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), εκεί και όπου απαιτείται, το οποίο να είναι σε θέση να παρουσιάσουν στο Συμβούλιο Προσλήψεων, όταν ζητηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα γίνεται οποιαδήποτε πίστωση επιπρόσθετων μονάδων.

7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο Αρχηγός Αστυνομίας, διορίζει τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία απαρτίζεται από τρεις Ανώτερους Αξιωματικούς. Η εν λόγω Επιτροπή θα εξετάσει τη συνδρομή των προσόντων και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους υποψηφίους καθώς και τα αποτελέσματα της αθλητικής δοκιμασίας και θα ετοιμάσει και υποβάλει στον Αρχηγό Αστυνομίας, Προκαταρκτικό Πίνακα.

8. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

(1) Ο Προκαταρκτικός Πίνακας που ετοιμάζεται και υποβάλλεται στον Αρχηγό, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και κάθε υποψήφιος που υπέβαλε αίτηση για πρόσληψη στην Αστυνομία, ως συμβασιούχος ειδικός αστυνομικός, δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά της σειράς κατάταξής του στον Προκαταρκτικό Πίνακα, εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Πίνακα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας δημοσίευσης.

(2) Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία απαρτίζεται από τρεις Ανώτερους Αξιωματικούς που διορίζει ο Αρχηγός.

(3) Η Επιτροπή Ενστάσεων καταρτίζει και υποβάλλει στον Αρχηγό, Τελικό Πίνακα, στον οποίο αναγράφονται κατά σειρά κατάταξης οι υποψήφιοι που κρίνεται ότι δύνανται να προσληφθούν στην Αστυνομία με σύμβαση, ο οποίος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

9. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Με την πρόσληψή τους οι συμβασιούχοι ειδικοί αστυνομικοί υποβάλλονται σε εκπαίδευση, η διάρκεια της ο καθορίζεται από τον Αρχηγό:

Νοείται ότι, οι συμβασιούχοι ειδικοί αστυνομικοί δύνανται να υποβάλλονται σε πρόσθετη εκπαίδευση ανάλογα με τα καθήκοντα που τους ανατίθενται, η διάρκεια της οποίας καθορίζεται από τον Αρχηγό.

10. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Ή ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(1) Επιφυλαττομένου του δικαιώματος της Δημοκρατίας ως Συμβαλλόμενου να τερματίσει τη σύμβαση, λόγω παράβασής της από τον συμβασιούχο ειδικό αστυνομικό, ο Αρχηγός δικαιούται, ενπάσηπεριπτώσει, κατά την απόλυτη κρίση του, με γραπτή ειδοποίηση ενός μηνάς, να τερματίσει τη σύμβαση.

(2) Χωρίς επηρεασμό των προνοιών της παραγράφου (1), η σύμβαση δύναται να τερματιστεί από τον Αρχηγό για τους πιο κάτω λόγους:

(α) Χωρίς ειδοποίηση, σε περίπτωση που ο Συμβασιούχος Ειδικός Αστυνομικός ενέχεται στη διάπραξη οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος ή σε περίπτωση παράβασης οποί ου δήποτε όρου της Σύμβασης από τον Συμβασιούχο Ειδικό Αστυνομικό και αφού ο Αρχηγός σταθμίσει τα γεγονότα της υπόθεσης ή της παράβαση του όρου, αντίστοιχα, και παρασχεθεί στον Συμβασιούχο Ειδικό Αστυνομικό η δυνατότητα να ακουστεί

(β) μετά από γραπτή ειδοποίηση πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, εφόσον ο συμβασιούχος ειδικός αστυνομικός έχει αξιολογηθεί, σε ένα ή περισσότερα από τα βαθμολογούμενα στοιχεία της έκθεσης αξιολόγησής του, ως «Κατώτερος του Μέτριου» ‘

(γ) μετά από γραπτή ειδοποίηση πέντε (5) ημερών, λόγω αδυναμίας (μη συμπεριλαμβανομένων και λόγων υγείας), παράλειψης και/ή άρνησης του και/ή αμέλειάς του να διεκπεραιώσει πλήρως τα καθήκοντα που του ανατίθενται μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια.

(3) Ο συμβασιούχος ειδικός αστυνομικός δύναται να τερματίσει την σύμβασή του κατόπιν γραπτής ειδοποίησης τριάντα (30) ημερών και υπό την αίρεση της αποδοχής της από τον Αρχηγό. Ως ημερομηνία τερματισμού της σύμβασης θα λογίζεται η ημερομηνία αποδοχής του τερματισμού από τον Αρχηγό.

(4) Η σύμβαση τερματίζεται αυτοδικαίως όταν ο συμβασιούχος ειδικός αστυνομικός καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης.

(5) Σε περίπτωση τερματισμού της σύμβασης, για οιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους (1) έως (4) ανωτέρω, η καταβολή αμοιβής τερματίζεται από την ημερομηνία τερματισμού της σύμβασης όπως αυτή καθορίζεται στη σχετική απόφαση του Αρχηγού.

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην όλη διαδικασία πρόσληψης θα έχουν όσοι πληρούν τα προσόντα που προνοούν οι σχετικοί Νόμοι και Κανονισμοί και καταβάλουν το ποσό των€45, κατά την υποβολή της αίτησης, μέσω του συστήματος αποδοχής πληρωμών της JCC, που αποτελεί το τελευταίο στάδιο επιτυχούς υποβολής της αίτησης. Τα τέλη δεν επιστρέφονται στους υποψηφίους, σε οποιαδήποτε περίπτωση μη συμμετοχής τους στην όλη διαδικασία πρόσληψης.

12. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

(1) Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, καθορίζεται η Δευτέρα 10/07/2023 και ώρα 09:00, η οποία εκπνέει την Παρασκευή, 22/09/2023 και ώρα 14:00. Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα.

(2) Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μόνο μέσω του ιστότοπου www.gov.cy στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις».

(3) Οι υποψήφιοι για να μπορέσουν να υποβάλουν την αίτησή τους, θα πρέπει, εκ των προτέρων, να δημιουργήσουν προφίλ ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο ΟΥ Login, το οποίο θα πρέπει να ταυτοποιηθεί. Η ταυτοποίηση προφίλ γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζών (eBanking).

β) Για άτομα με κυπριακή ταυτότητα, μέσω βιντεοκλήσης με λειτουργούς των ΚΕΠ κατόπιν ραντεβού.

γ) Με προσωπική επιτόπου επίσκεψη σε Κέντρο Ταυτοποίησης κατόπιν ραντεβού.

Περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους ταυτοποίησης δίνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο (link) https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/knowledgebase/help/identification

Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη πιστοποιημένο προφίλ από προηγούμενες φορές ή για κάποιο άλλο λόγο, να μην δημιουργήσουν νέο προφίλ. Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν θυμάται τα στοιχεία του, υπάρχει ο μηχανισμός «Ξέχασα το όνομα Χρήστη», «Ξέχασα τον Κωδικό».

Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, θα πρέπει να σαρώνονται και υποβάλλονται όλα τα πιο κάτω:

(α) Δελτίο ταυτότητας’

(β) απολυτήριο Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης·

(γ) πιστοποιητικό καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας, μόνο για τους απόφοιτους αναγνωρισμένων ξενόγλωσσων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που έχει καθορίσει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας”

(δ) πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης ΤΥΠΟΥ Α ΠΛΗΡΕΣ-

(ε) πιστοποιητικά ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων.

Σημειώνεται ότι, τα πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα όλων των πιο πάνω εγγράφων καθώς επίσης και των ιατρικών βεβαιώσεων, παρουσιάζονται κατά την υπογραφή της Σύμβασης για πρόσληψη.

(4) Η ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων, συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

(α) Αιτήσεις οι οποίες θα γίνονται αποδεκτές από το σύστημα και στη συνέχεια διαπιστωθεί ότι τούτο έγινε στη βάση πλαστών, ψευδών, ή /και παραπλανητικών στοιχείων/εγγράφων, πέραν της ποινικής ευθύνης που τυχόν θα υπέχει ο αιτητής, όπως προνοείται από την υφιστάμενη νομοθεσία, θα απορρίπτονται και ο αιτητής θα αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, έστω και εάν στο μεταξύ έχει επιτύχει σε άλλες διαδικασίες αξιολόγησης, όπως αυτές προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη.

(β) Εάν διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της όλης διαδικασίας, ότι υποψήφιοι δεν πληρούν οποιοδήποτε από τα απαιτούμενα προσόντα, θα αποκλείονται από τις περαιτέρω διαδικασίες αξιολόγησης.

(γ) Στις περιπτώσεις (α) και (β) πιο πάνω, σε κανένα υποψήφιο θα επιστρέφονται τα τέλη που κατέβαλε, κατά την υποβολή της αίτησής του.

1 έτος πρίν
630 Προβολές
JobFinder
Μέλος από: 2 έτη
User is offline
See all ads
* * * * * * * * *
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Αναφορά αγγελίας

Online Aggelies η #1 επιλογή για τις δικές σας μοναδικές αγγελίες στην Κύπρο!

Καθημερινές Αγγελίες και Ευκαιρίες στην Κύπρο για αγορα-πωλησίες και ενοικιάσεις – Σπίτια, Διαμερίσματα, Οικόπεδα, Αυτοκίνητα, Μοτοσυκλέτες, Επιχειρήσεις, ηλεκτρονικά και οτιδήποτε άλλο ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ή να πωλήσετε!
© 2024 OnlineAggelies. All rights reserved.