fbpx
Κεντρική Αγγελίες Θέσεις εργασίας Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου – 2 θέσεις για Λειτουργούς Νεολαίας

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου – 2 θέσεις για Λειτουργούς Νεολαίας

Θέσεις εργασίας

Πληροφορίες:

Τύπος εργασίας: Πλήρης απασχόληση

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΥΟ (2) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Νεολαίας (www.onek.org.cy), μέχρι την Παρασκευή, 1η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:00.

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο (2) μόνιμες θέσεις Λειτουργού Νεολαίας στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου. (Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθολογική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396, και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Νεολαίας (www.onek.org.cy), μέχρι την Παρασκευή, 1η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:00.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο υπηρεσίας των θέσεων, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:
2.1 Καθήκοντα και Ευθύνες:
(1) Σύμφωνα με οδηγίες είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία ενός ή περισσότερων προγραμμάτων του Οργανισμού Νεολαίας και στα πλαίσια αυτά αναλαμβάνει:
(α) Τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών ή/και στοιχείων σε σχέση με προγράμματα ή/και θέματα που αφορούν τη νεολαία, την ετοιμασία και υποβολή μελετών και εκθέσεων,
(β) την οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων ή άλλων εκδηλώσεων που γίνονται από τον Οργανισμό, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, στα οποία και συμμετέχει, και
(γ) την ετοιμασία σημειωμάτων, υπομνημάτων και εκθέσεων για θέματα που αφορούν τη νεολαία και τον Οργανισμό, την υποβολή εισηγήσεων για επίλυση τούτων, την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και των Συμβουλευτικών Σωμάτων του Οργανισμού, τη διεκπεραίωση των λαμβανομένων αποφάσεων και τη διεξαγωγή της σχετικής με τα καθήκοντα του αλληλογραφίας.
(2) Μεριμνά για τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού, καθώς και για τη συμμετοχή του σε κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα.
(3) Σε περίπτωση τοποθέτησης στον Τομέα Πρόληψης-
(α) Σύμφωνα με οδηγίες, βοηθά στον σχεδιασμό και αναλαμβάνει την υλοποίηση και την αξιολόγηση, τον σχεδιασμό δράσεων των προγραμμάτων που αναπτύσσει ο Τομέας, και
(β) συμμετέχει στις ολομέλειες της Επιστημονικής Ομάδας του Τομέα, καθώς και στις συναντήσεις εποπτείας/εκπαίδευσης του προσωπικού.
(4) Συμμετέχει στην υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται από τον Σχεδιασμό Δράσεων.
(5) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημειώσεις:
(1) Ο κάτοχος της θέσης αναμένεται να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, αλλά δεν θα απασχολείται πέραν από τον καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ωρών την εβδομάδα.
(2) Τα καθήκοντα της θέσης απαιτούν όπως ο κάτοχός της ταξιδεύει και για τον σκοπό αυτό ο υπάλληλος θα πρέπει να διαθέτει δικό του μεταφορικό μέσο.

2.2 Απαιτούμενα Προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Α) Για τη μία θέση Λειτουργού Νεολαίας, τα ακόλουθα:
Κοινωνιολογία, Κοινωνικές Επιστήμες, Κοινωνική Εργασία, Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Δημοσιογραφία, Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Πληροφορική, Δημόσιες Σχέσεις, Διεθνείς Σχέσεις, Ανθρωπιστικές Σπουδές.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
Β) Για την άλλη θέση Λειτουργού Νεολαίας, τα ακόλουθα: Κοινωνιολογία, Κοινωνικές Επιστήμες, Κοινωνική Εργασία, Ψυχολογία, Φιλοσοφία.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Καλή γνώση των προβλημάτων που απασχολούν τη νεολαία.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Σημειώσεις:
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων, είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψήφιους –
(i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(5) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, ή/και διετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημείωση:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις σύμφωνα με τον σχετικό Νόμο.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Οι αιτητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

5. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/09), καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτησή τους.

6. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι την Παρασκευή, 1η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:00, καταβάλλοντας ηλεκτρονικά το ποσό των €35, μέσω της JCC.
Ο αιτητής επιλέγει τη θέση ή τις θέσεις για την/τις οποία/ες ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της/των αίτησης/σεων. Για την επιτυχή υποβολή της/των αίτησης/σεων πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Η ορθή συμπλήρωση της/των αίτησης/σεων συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην/στις αίτηση/αιτήσεις του και στην περίπτωση που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση/σεις του αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας του, θα πρέπει να υποβληθούν.
Σημειώνεται ότι για την πείρα που θα δηλωθεί στην/στις ηλεκτρονική/κες αίτηση/σεις, αν ζητηθεί θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση/βεβαιώσεις υπηρεσίας, στις οποίες να αναφέρεται ο τίτλος της θέσης, ο εργοδότης και η χρονική περίοδος εργοδότησης.

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση, μπορούν αν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στα τηλέφωνα 22402619 και 22402618.

12 μήνες πρίν
779 Προβολές
JobFinder
Μέλος από: 2 έτη
User is offline
See all ads
* * * * * * * * *
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Αναφορά αγγελίας

Online Aggelies η #1 επιλογή για τις δικές σας μοναδικές αγγελίες στην Κύπρο!

Καθημερινές Αγγελίες και Ευκαιρίες στην Κύπρο για αγορα-πωλησίες και ενοικιάσεις – Σπίτια, Διαμερίσματα, Οικόπεδα, Αυτοκίνητα, Μοτοσυκλέτες, Επιχειρήσεις, ηλεκτρονικά και οτιδήποτε άλλο ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ή να πωλήσετε!
© 2024 OnlineAggelies. All rights reserved.